Arbeidsvoorwaarden

NBBU-CAO voor professionals

De NBBU-cao voor Uitzendkrachten is een eenvoudige en flexibele cao. Bij het afsluiten van deze cao houdt de NBBU rekening met de wens van het mkb om ingewikkelde regels te vermijden en administratieve lasten te verminderen. 

Fasensysteem


Fase 1 duurt 26 gewerkte weken. In fase 2 kan er 104 gewerkte weken worden uitgezonden. Gedurende deze twee fases geldt het uitzendbeding en hoeft er niet van tevoren te worden opgezegd. 

Fase 3 duurt 52 weken. In deze periode kunnen er maximaal vier uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan. Er geldt een loondoorbetalingsverplichting gedurende de looptijd van de uitzendovereenkomst.

Als fase 3 is voltooid, begint fase 4. Dit betekent dat in totaal na 3,5 jaar fase 4 intreedt. De uitzendkracht heeft dan recht op een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Fasensysteem AOW-plus


De NBBU-cao kent een fasensysteem dat specifiek is gericht op AOW-gerechtigde uitzendkrachten, met als doel een hogere arbeidsdeelname van deze groep te bevorderen. Door het fasensysteem AOW-plus is het mogelijk geworden voor uitzendkrachten om na hun AOW-gerechtigde leeftijd nog maximaal 7 jaar op uitzendbasis aan de slag te blijven.

 

Scholing 


In de NBBU-cao heeft iedere uitzendkracht recht op een scholingsgesprek. Er wordt een scholingsgesprek gevoerd als de uitzendkracht zelf aangeeft hieraan behoefte te hebben. In dit gesprek wordt besproken of de scholingsbehoefte van de uitzendkracht aansluit bij het opleidingsaanbod van de uitzendonderneming. De scholingsinspanning bedraagt 1,02% van het feitelijk loon van uitzendkrachten die werkzaam zijn in de eerste 78 weken binnen het fasensysteem.

 

Overige arbeidsvoorwaarden


Er gelden de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (eenmaal in de 5 jaar), Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag. Verder heeft de uitzendkracht recht op 2 vakantiedagen per elke volledige gewerkte werkmaand. Voor de uitzendkracht die werkt op basis van het uitzendbeding worden vooraf vastgestelde percentages bij het loon gereserveerd voor kort verzuim/bijzonder verlof, feestdagen en vakantiedagen. Naar gelang de uitzendkracht voldoende reserveringen heeft opgebouwd, kan hij de gewenste dagen (doorbetaald) opnemen.

Afdrukken E-mailadres

Social media

FacebookTwitterLinkedIn